Informacja o dofinansowaniu projektu Przedszkole Pełne Uśmiechu

Projekt edukacyjny pn. "PRZEDSZKOLE PEŁNE UŚMIECHU"

Gmina Strawczyn/Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn."Przedszkole pełne uśmiechu"

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmującej teren Gminy Strawczyn, leżącej na obszarze KOF, poprzez utworzenie nowych miejsc w nowopowstałym punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie wraz z jego doposażeniem.

Efektem realizacji projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstałym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego (OWP) w Gminie Strawczyn, doposażeniu w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych oraz rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.

 

Wartość  projektu:  385,630,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 327,310,55 zł


Od 1 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: " PRZEDSZKOLE PEŁNE UŚMIECHU".

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmującej teren Gm. Strawczyn, leżącej na obszarze KOF, poprzez utworzenie nowych miejsc w nowopowstałym punkcie przedszkolnym przy SP im. JP II w Korczynie wraz z jego doposażeniem.

Projekt będzie realizowany w do 30.09.2018 r. Głównym elementem projektu są działania na rzecz podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia poprzez stworzenie warunków powszechnego dostępu dzieci z obszarów wiejskich do edukacji już od najwcześniejszych etapów wychowania i kształcenia, czyli od edukacji przedszkolnej.

Kolejną z przyczyn utworzenia punktu przedszkolnego był fakt, iż mieszkańcom gminy bardzo trudno dostać się do najbliższego punktu przedszkolnego (Promnik) nie tylko ze względu na brak miejsc (przedszkole to dysponuje bowiem tylko 25 miejscami), ale przede wszystkim ze względu na utrudniony dojazd, brak bezpośredniego połączenia niektórych wiosek z miejscowością Promnik, w której to znajduje się jedyne w gminie przedszkole. Poprzez realizację celu głównego zostanie osiągnięty cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego. Cel główny RPOWŚ i osiągnięcie wskaźników przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poprzez utworzenie 1 oddziału przedszkolnego, w którym są realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz opieka specjalistyczna, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 16 dzieci (9K i 7M) z terenu wiejskiego, leżącego na obszarze KOF, gdzie występuje bardzo wysokie zapotrzebowanie na usługi przedszkolne.

Objęcie wsparciem 16 dzieci przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika upowszechnienia opieki  przedszkolnej. Liczba uczniów objętych projektem (16) wynika z ograniczeń lokalowych. Wartość dodana: – zwiększenie świadomości i wiedzy rodzin uczestników projektu na temat funduszy UE i możliwości jakie ze sobą niosą w kwestii wspomagania rozwoju i edukacji, – pomoc w osiągnięciu przez dziecko dojrzałości wczesnoszkolnej, – umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju oraz lepszego startu,– stworzenie nowych miejsc pracy. Projekt ze względu na swą specyfikę pragnie zapewnić godne miejsce opieki nad dziećmi, a rodzicom stworzyć możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Jest to bardzo ważny element, bowiem na terenie KOF notuje się wysoką stopę bezrobocia-wyższa niż średnia krajowa. Projekt zakładał utworzenie 16 miejsc przedszkolnych, które nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy, a także zakładał rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe, które wynikały z zapotrzebowań przedstawionych w ankietach skierowanych do rodziców z terenu Gminy Strawczyn.

Z analizy przeprowadzonych w marcu 2017 r. ankiet wynikało, iż istnieje konieczność zorganizowania zajęć dodatkowych: logopedycznych, korekcyjnych, psychologicznych a także zajęć rozwijających: - ceramicznych, plastycznych, rytmicznych.

Ponadto jeden raz w miesiącu dzieci wyjeżdżają do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach. Wyjazdy te mają na celu kształtowanie u dzieci wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie pewności siebie. Dwa razy w miesiącu przewidziano wyjazdy na basen celem nauki pływania oraz jako ćwiczenia uzupełniających do zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Projekt na utworzenie nowego punktu przedszkolnego zgodny jest z prawodawstwem unijnym, krajowym oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizowany jest w poszanowaniu środowiska naturalnego. Obiekt w którym został uruchomiony punkt przedszkolny dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych, min. podjazd dla osób niepełnosprawnych, sale na parterze. Projekt jest zgodny z PPO WŚ 2014-2020, regulaminem konkursu, działaniem 8.3, poddz. 8.3.6 oraz Strategią ZIT KOF- cel 3, dz. Strategii 1, priorytet 1.Realizatorem projektu i stroną umowy jest SP im. JP II w Korczynie, Korczyn 101, gm. Strawczyn.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II
Zaszyfrowany adres tej strony