KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

  

Informujemy, że w dniach 24-25 czerwca 2020 r. nie odbędą się zajęcia z języka polskiego w kl. IV - V, historii w kl. V - VIII i wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII

 


Harmonogram zwrotu podręczników i książek do biblioteki

  

 

Termin

 

Godzina

 

Klasa

 

18 czerwca 2020 r.

czwartek

 

 12.00-13.00

 

VII

 

 13.00-14.00

 

VI

 

19 czerwca 2020 r.

piątek

 

8.00-9.00

 

VIII

9.00-10.00

IV/V

10.00-11.00

III

11.00-12.00

II

12.00-13.00

I

22 czerwca 2020 r. poniedziałek

 

9.00-10.00

 

zerówka

 

 


 

Komunikat

 

Informujemy, iż w związku z panującą pandemią, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca czasowo zawieszono organizację zajęć punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klas I-III w naszej placówce. Poniżej zarządzenia w tej sprawie. O dalszych czynnościach będą Państwo na bieżąco informowani.


  zarzadzenie_nr_2.pdf

  zarzadzenie_nr_6.pdf

 


 

Wywiadówka

 

Zapraszamy rodziców do kontaktu z nauczycielami. Konsultacje wychowawców/nauczycieli (telefoniczne lub e-mailowe) od poniedziałku 11 maja 2020 r. do czwartku 14 maja br. w godz. 17.00-18.00.

 

 

Kl. 0-III i punkt przedszkolny

 

Data

Nauczyciel/wychowawca

Adres e-mailowy

środa 13 maja

E. Marszałek

emilia.27@op.pl

 

E. Kowalska

szkolaklasa2@o2.pl

 

B. Titkin

titkin129@gmail.com

 

D. Polit

dorota.polit@onet.pl

 

I. Bielicz

bielicz.izabela@onet.pl

 

M. Kotwica

martyna_sobczynska@wp.pl

 

E. Jakubczyk

ewa.jakubczykspkorczyn@gmail.com

 

B. Bugaj

bartek.bugaj@gmail.com

 

Kl. IV-VIII

 

poniedziałek 11 maja

E. Marszałek

emilia.27@op.pl

 

B. Titkin

titkin129@gmail.com

 

M. Stępień-Komar

marzenastepien7@wp.pl

 

K. Lipa

kat.lip@tlen.pl

wtorek 12 maja

D. Gaj

dkukulska@buziaczek.pl

 

E. Jakubczyk

ewa.jakubczykspkorczyn@gmail.com

 

A. Komisarczyk

agnieszka.cz@onet.eu

środa 13 maja

M. Pawlik

magda.jarzabek@tlen.pl

 

A. Nadgrodkiewicz

A.Nadgrodkiewicz@mailplus.pl

 

A. Mularczyk

ania_mularczyk@interia.pl

czwartek 14 maja

K. Drogosz

katarzynadrogosz@interia.pl

 

B. Bugaj

bartek.bugaj@gmail.com

 

ks. P. Misztal

piomisz93@gmail.com

 


 

Komunikat

Informujemy, iż w związku z panującą pandemią ogłoszoną przez WHO, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawieszono organizację zajęć w naszej placówce. Poniżej zarządzenia w tej sprawie.

O dalszych czynnościach będą Państwo na bieżąco informowani.


  zarzadzenie_punkt_przedszkolny.pdf

  zarzadzenie_oddzial_przedszkolny.pdf

 Przedłużenie kształcenia na odległość do 24 maja.

Dyrektor szkoły informuje, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowano dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

 


 


Przedłużenie kształcenia na odległość do 26 kwietnia.

 

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN do 26 kwietnia br. został przedłużony okres kształcenia na odległość.

 

Zostały również przesunięte terminy egzaminu ósmoklasisty. W związku z tym zmianie ulega również termin dni dyrektorskich.

 Dyrektor szkoły informuje, iż od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zmieniają się zasady kształcenia na odległość, zgodnie z rozporządzeniami MEN z dnia 20 marca 2020 r. 

Nauczyciele będą realizować podstawy programowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauka zdalna staje się obowiązkowa dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

Koordynatorem nauki poszczególnych klas jest wychowawca klasy, który jest w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły. Do wychowawcy klasy rodzice i uczniowie zgłaszają uwagi dotyczące organizacji pracy danej klasy.

Nauczyciele przedmiotów są w kontakcie telefonicznym i mailowym z rodzicami, uczniami i dyrektorem szkoły.

Zasady zdalnego nauczania:

 1. Zajęcia realizowane będą zgodnie z ustalonym planem lekcji dla poszczególnych klas .
 1. Plan zajęć poszczególnych klas i materiały będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ.
 2. Materiały i zadania dla uczniów mogą być również przekazywane poprzez ustalony wcześniej z rodzicami i uczniami kontakt telefoniczny i mailowy.
 3. Materiały i zadania przekazywane uczniom mają być dostosowane do ich możliwości psychofizycznych i uwzględniać potrzeby edukacyjne.
 4. Zajęcia on-line z uczniami będą realizowane o określonej wcześniej porze, podanej do wiadomości uczniów co najmniej 1 dzień wcześniej.
 5. Podczas przygotowania materiałów dla uczniów nauczyciele mają obowiązek uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, w tym również czasu korzystania z tych urządzeń: komputer, telefon, telewizor, ich dostępności w domu ucznia, możliwości korzystania z nich przez ucznia. Wskazane jest aby część pracy uczniów nie wymagała korzystania z urządzeń elektronicznych.
 6. Nauczyciele mogą korzystać z bezpłatnych materiałów rekomendowanych przez MEN, m.in. www.epodreczniki.pl , CKE,  pasma edukacyjne publicznej telewizji i radiofonii.
 7. Nauczyciele mają obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców, które formy aktywności ucznia i w jaki sposób będą oceniane.
 8. Nauczyciele mają obowiązek w ustalony z rodzicami ucznia sposób udzielać konsultacji dla uczniów i rodziców oraz informować o postępach ucznia w nauce i uzyskanych ocenach.
 9. Wskazane jest, aby w domu ucznia zaplanować jego pracę tak, aby zajęcia z plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego stanowiły dla uczniów czas relaksu, aby przeplatały się z przedmiotami ścisłymi.
 10. Wskazane jest aby, uczniowie pracowali systematycznie, w godzinach dopołudniowych. Wyjątkiem może być inna organizacja ze względu na czas pracy rodziców.   
 11.   Ocenianie uczniów powinno motywować ich do nauki, doceniać ich wysiłek i dawać informację o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności.

NAUCZANIE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH:

1.     Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny

Zadaniem nauczycieli jest przekazanie rodzicom na każdy dzień nauki szkolnej wskazówek dotyczących pracy z dziećmi, możliwości wykorzystania podręczników i zeszytów ćwiczeń, wskazanie materiałów, stron internetowych, z których mogą korzystać. Bardzo ważne jest również wsparcie pedagogiczne i wychowawcze rodziców. Zaproponowane zajęcia dydaktyczne z dziećmi powinny zajmować około 60 min. dziennie. Pozostały czas możecie Państwo wykorzystać na rozwijanie zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, gry edukacyjne, które także będą zaproponowane przez nauczycieli.

2.     I etap edukacyjny: klasy I-III

Realizacja podstaw programowych na tym etapie wymaga również zaangażowania ze strony rodziców, z którymi nauczyciele powinni być w stałym kontakcie. Dzienny czas pracy uczniów to ok. 3 godz.- wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań zleconych przez nauczycieli. Poza tym czasem nauczyciele mogą proponować uczniom zajęcia i zadania rozwijające zainteresowania, prace dodatkowe.

3.     II etap edukacyjny: klasy IV- VIII         

Na tym etapie szczególną uwagę należy położyć na kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się przez uczniów. Nauczyciele powinni udzielać uczniom wskazówek dotyczących samodzielnego wykonania zadań, sporządzania notatek, planowania pracy, jej utrwalania. Praca ucznia w domu powinna zajmować dziennie około 5 godzin. Poza tym czasem uczeń może rozwiązywać zadania dodatkowe, rozwijać swoje zainteresowania, powtarzać materiał. Uczniowie klasy VIII powinni   dodatkowo korzystać z wskazanych przez nauczycieli możliwości przygotowania się do egzaminów (rozwiązywać testy egzaminacyjne).

 

   plan_przedszkola_i_zerowki.zip

  plan_od_1506__26062020_r.zip                                             

  zarzadzenie_punkt_przedszkolny.pdf

  zarzadzenie_oddzial_przedszkolny.pdf
 


  

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II
Zaszyfrowany adres tej strony