Drodzy ósmoklasiści!
W tej zakładce znajdziecie informacje na temat egzaminu ósmoklasisty.
Zaglądajcie tu regularnie !!!

 


Ogólne informacje przydatne w czasie egzaminu ósmoklasisty.

Załacznik poniżej:

  ogolne_informacje_przydatne_w_czasie_egzaminu_osmoklasisty.pdf 

  


 

Co musi posiadać ósmoklasista na egzaminie:

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 


Informacje dla rodziców oraz zasady

dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
  lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
  do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
 4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki
  w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.
 5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,
  przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
 6. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:

1)   stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły (godz. 8:40);

2)   wchodzić do szkoły wyznaczonym głównym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal;

3)   skorzystać z szatni pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie oraz telefon komórkowy w foliowej opisanej imieniem
i nazwiskiem reklamówce, którą zapewni szkoła;

4)   po wyjściu z szatni kierować się do sal, w których odbędzie się egzamin odpowiednio:

- sala gimnastyczna,

- uczniowie z dostosowaniami będą kierowani do odpowiedniej sali przez nauczyciela dyżurującego;

5)   przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika;

6)   przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

7)   po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia  odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

8)   po zakończeniu egzaminu opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami
po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

 1. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
  z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
  w każdej sali egzaminacyjnej.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
  (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 4. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:

1)   podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
na zadane przez niego pytanie,

2)   wychodzi do toalety,

3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:

1)   zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

2)   niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

3)   konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.
 2. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
  z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu
  (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 3. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 4. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

 

KĄCIK DOBRYCH RAD I POMYSŁÓW:

Jak skutecznie i samodzielnie uczyć się przed egzaminem ❓❓❓

W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto poćwiczyć rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych, im więcej – tym lepiej. Pomoże to zapoznać się z różnymi typami zadań, powtórzyć zdobytą wcześniej wiedzę oraz odkryć ewentualne braki, które można jeszcze nadrobić.

A tu kilka wskazówek jak samodzielnie je rozwiązywać, aby nauka była skuteczna:
✅ dokładnie zaplanuj czas i miejsce na naukę (np. każdego dnia o godz. 11)
✅ przygotuj sobie arkusz i zegarek
✅ pozbądź się wszystkich rozpraszaczy
✅ rozwiązuj zadania, starając się nie przekraczać czasu podanego na arkuszu
✅ gdy zakończysz rozwiązywanie, sprawdź swoją pracę z kluczem odpowiedzi, policz punkty i procenty
✅ błędnie rozwiązane zadania przeanalizuj, poszukaj w książkach/Internecie porad jak je rozwiązać i rozwiąż ponownie.

 


 

Jak wesprzeć dzieci w wyborze szkoły ponadpodstawowej?

 

Drogi Rodzicu. Może w to nie wierzysz, ale to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko, także decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. Jako rodzice mamy wiele obaw z tym związanych. Wielu z nas świadomie unika ukierunkowywania dzieci przy wyborze szkoły. Zwykle podając następujące argumenty: „To jego decyzja, nie moja, to on będzie chodzić do tej szkoły, a nie ja” albo nie chcemy, żeby dziecko miało potem do nas pretensje, że źle doradziliśmy. Często sami czujemy się niekompetentni, niewiele wiedząc o szkołach czy rekrutacji. Najgorsze, co może zrobić rodzic, to powiedzieć do swojego dziecka „Rób co chcesz – to Twój wybór, to Twoja decyzja”. Skutkuje to osamotnieniem, często poczuciem niepewności i lęku. Nastolatek myśli wtedy: jestem sam, nie mam co liczyć na pomoc. Jak mądrze wesprzeć dziecko w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce kształcenia? Krótki poradnik zamieszczamy poniżej.


  krotkiporadnikdlarodzica.docx

  harmonogram_egzaminu_osmoklasisty_2020.pdf

  wytyczne_do_egzaminu_osmoklasisty_w_2020_r.pdf

 

https://kuratorium.kielce.pl/43209/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE DO ĆWICZEŃ PRZED EGZAMINEM:

 1. JĘZYK POLSKI 2019:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf
  zasady oceniania i rozwiązania:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/jezyk_polski/Zasady_oceniania_OPOP-100-1904.pdf

  PRZYKŁADOWY EGZAMIN z rozwiązaniami:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_polski.pdf
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_zasady_oceniania_EO_1_polski.pdf
 2. MATEMATYKA 2019 :
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf
  zasady oceniania i rozwiązania:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/matematyka/Zasady_oceniania_OMAP-100-1904.pdf

  PRZYKŁADOWY EGZAMIN z rozwiązaniami:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_matematyka.pdf
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_zasady_oceniania_EO_1_matematyka.pdf
 3. JĘZYK ANGIELSKI 2019:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904.pdf
  zasady oceniania i rozwiązania:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/zasady_oceniania/angielski/OJAP-100-1904-zasady.pdf
  transkrypcja nagrań:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyki/OJAP-100-1904-transkrypcja.pdf

  PRZYKŁADOWY EGZAMIN z rozwiązaniami i nagraniami wraz z transkrypcją:
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.pdf
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-zasady.pdf
  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski-transkrypcja.pdf
  nagranie: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.mp3

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II
Zaszyfrowany adres tej strony